Porovnať
TOP produkty
Odporúčame dokúpiť
Platba: platobnou kartou
Novinky emailom

Ako nakupovať?

Všeobecné obchodné podmienky - VOP

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja lukostreleckého tovaru, kuší a príslušenstva medzi spoločnosťou DANDY spol. s r.o. (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

 

Predávajúci

DANDY spol. s r.o., IČO: 46 888 349, so sídlom M.R.Štefánika 65/2, 927 01 Šaľa.

 

Kupujúci

Konečný užívateľ – pred začiatkom obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky.

 

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

 

Otváracia doba

Predajňa na adrese Trnovec nad Váhom 449, 925 71.

Pondelok: 9:00 - 17:00

Utorok:    9.00 – 17.00

Streda:    9:00 - 17:00

Štvrtok:   9:00 - 17:00

Piatok:     9:00 - 17:00

Sobota:    po telefonickej dohode 9:00 - 12:00

Odborný predaj, poradenstvo, montáž a servis je potrebné dohodnúť telefonicky vopred, termín je možné dohodnúť  aj mimo pracovných hodín predajne.

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.lukasip.sk je možné uskutočniť 24h denne, 7 dní v týždni.

 

Cenníky

Cena tovaru v internetovom katalógu je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia kupujúceho.

 

Cenové kategórie

Všetky ceny sú zmluvné.

 

Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Za špeciálny tovar objednávaný a upravovaný predávajúcim na výslovnú žiadosť kupujúceho, poskytne kupujúci predávajúcemu zálohu vo výške 30% z predajnej ceny tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

-     prostredníctvom elektronického obchodu na www.lukasip.sk (ďalej len "e-shop")

-     elektronickou poštou na adrese info@lukasip.sk

-     osobne v predajni „LUK a ŠÍP“ v Trnovci nad Váhom 449

-     telefonicky na tel. čísle 0903 455 630

Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa obdržania objednávky.

 

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy v prípade, že kupujúci odobral tovar iným spôsobom ako osobne v prevádzke predávajúceho (bol mu doručený prepravnou službou). V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že tovar objednal inak ako osobne a bolo mu doručené ľubovoľnou prepravnou službou. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 

Doporučujeme písomne (najlepšie e-mailom) s textom: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo: ............... ......... ". Dátum a podpis.

Tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu.

Tovar odosielaný a doručený späť na adresu predávajúceho, musí byť v pôvodnom obale, musí byť nepoškodený, nepoužitý, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálom dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku - nebude prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.

Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:

I) dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho

II) na dodávku tovaru upraveného na prianie kupujúceho či na tovar objednaný špeciálne a výslovne na jeho prianie a ktoré nebolo v dobe objednávky skladom

III) na dodávku spotrebného tovaru (ako napr. tetivy, šípy, spotrebný materiál a iný tovar, u ktorého použitím je spotrebovaná časť jeho hodnoty a nemožno ho vrátiť do pôvodného stavu pred kúpou.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru vrátime.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť bohužiaľ akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

Platobné podmienky

a) platba v hotovosti pri nákupe v predajni

b) platba vopred bankovým prevodom

c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

d) platobnou kartou

 

Dodacie podmienky

Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci.

Prepravnou službou Slovenskej pošty ako obchodný balík na dodanú adresu Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@lukasip.sk.

 

Záručné podmienky a reklamačné podmienky

 

Na tovar zakúpený v našom e-shope platia rovnaké záruky, ako na tovar zakúpený v našej predajni. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR, alebo sú upravené v záručnom liste.

 

Reklamácia tovaru - sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť.

 

V Šali dňa 1.10.2012

 

Ing. Dušan Horváth v.r., konateľ DANDY spol. s r.o.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Kupujúci, fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

V prípade, že kupujúci je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou a aj formou emailu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základeobchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

Predávajúci vyhlasuje, bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

Používanie Cookies:

Používanie našich webových stránok môže mať za následok vytvorenie súborov cookie, ktoré nie sú pod kontrolou našej spoločnosti. Jedná sa o používanie nástroja na analýzu návštevnosti (Google Analytics) alebo marketingovú automatizáciu (napríklad Google AdWords, remarketing). Naša stránka tiež zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. Následkom toho je prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nie je zodpovedná a ani nevie kontrolovať či obmedziť ukladanie týchto súborov cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Google a Facebook.

Objednávanie

Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Za špeciálny tovar objednávaný a upravovaný predávajúcim na výslovnú žiadosť kupujúceho, poskytne kupujúci predávajúcemu zálohu vo výške 30% z predajnej ceny tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

- prostredníctvom elektronického obchodu na www.lukasip.sk (ďalej len "e-shop")

- elektronickou poštou na adrese info@lukasip.sk

- osobne v predajni „LUK a ŠÍP“ v Trnovci nad Váhom 449

- telefonicky na tel. čísle 0903 455 630

Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa obdržania objednávky.

Otváracia doba

Predajňa na adrese Trnovec nad Váhom 449, 925 71.

Pondelok: 9:00 - 17:00

Utorok: 9.00 – 17.00

Streda: 9:00 - 17:00

Štvrtok: 9:00 - 17:00

Piatok: 9:00 - 17:00

Sobota: po telefonickej dohode 9:00 - 12:00

Odborný predaj, poradenstvo, montáž a servis je potrebné dohodnúť telefonicky vopred, termín je možné dohodnúť aj mimo pracovných hodín predajne.

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.lukasip.sk je možné uskutočniť 24h denne, 7 dní v týždni.

WebShop System